Zásady ochrany osobních údajů

Následující informace o ochraně údajů obsahují přehled o zpracování vašich osobních údajů.

 

Prostřednictvím tohoto dokumentu vám poskytujeme přehled o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů a přehled práv, která dle legislativy o ochraně osobních údajů můžete uplatňovat. Přesné údaje o rozsahu a účelu zpracování závisí na specifických poskytnutých službách.

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů a koho v této věci mohu kontaktovat?

 

Zpracování vašich osobních údajů provádí:

 

GRENKELEASING s.r.o.

IČ: 45807655

Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Email: [email protected]

Telefon:+420 221 501 711

 

Dále se můžete ve věcech zpracování osobních údajů obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti:

 

GRENKELEASING s.r.o.

K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů

IČ: 45807655

Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Email: [email protected]

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Zpracováváme osobní údaje, které dostáváme od našich zákazníků prostřednictvím našich obchodních vztahů. V případech, kdy je takové zpracování nutné za účelem poskytnutí některé služby také zpracováváme osobní údaje, které lze získat z veřejně přístupných zdrojů a evidencí (např. centrální evidence exekucí, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, tisk, internetové zdroje) nebo údaje, které nám poskytnou naši obchodní partneři nebo další oprávněné třetí strany (např. komerční úvěrová agentura). Dále zpracováváme osobní údaje našich společníků, zástupců společníků, hostů valné hromady a analytiků na základě našich zákonných povinností.

 

Osobní údaje, které zpracováváme jsou zejména:

 

 • Osobní údaje (jméno, trvalý pobyt, datum narození, národnost)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa)
 • Identifikační údaje (např. číslo občanského průkazu, kopie identifikačního dokladu)
 • Autentizační údaje (např. podpisový vzor)
 • Detaily objednávky (např. číslo objednávky
 • Údaje shromážděné za účelem splnění našich smluvních povinností (např. prodejní údaje z platebních transakcí)
 • Údaje o finanční situaci (např. informace o platební morálce a solventnosti, finanční rating a hodnocení, původ majetku)
 • Reklamní a prodejní údaje (včetně reklamního hodnocení), údaje o dokumentaci (např. zápisy z konzultací)
 • Údaje související s pozicí společníka, jako je výše podílů, typ podílu, typ vlastnictví podílu a další údaje o účasti v obchodní společnosti.
 • Údaje v souvislosti s výroční valnou hromadou společnosti Grenkeleasing s.r.o., jako je například počet účastníků, plné moci, pokyny atd.

a další údaje srovnatelné s výše uvedenými kategoriemi.

 

3. Proč zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a na základě jakého právního titulu?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) na základě následujících právních titulů:

 

a. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (Článek 6(1b) GDPR)

 

Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí smluv o finančních službách našim zákazníkům nebo za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Účel zpracování údajů bude v první řadě zaměřen na poskytnutí samotného produktu (např. leasing a faktoring) a může zahrnovat posouzení potřeb, konzultace a provádění finančních transakcí. Další podrobnosti o účelu zpracování údajů naleznete v příslušné smluvní dokumentaci a všeobecných obchodních podmínkách.   

 

b. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti (Článek 6(1f) GDPR)

 

Pokud to naše společnost považuje za nutné, zpracováváme vaše údaje nejen pro skutečné splnění smlouvy, ale také na ochranu vlastních oprávněných zájmů a zájmů třetích stran, zejména:

 

 • Konzultace a sdílení dat s úvěrovými agenturami (např. Creditreform s.r.o., SOLUS) s cílem stanovení úvěrových rizik

 

 • Pro účely kontroly úvěrových rizik a rizik spojených s plněním finančních závazků, jakožto i v rámci prevence trestné činnosti  jsou vaše osobní údaje poskytovány a zpracovávány společnosti CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, A.S. IČ 26212242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, a  společnosti Crefoport s.r.o., IČ 49615076, se sídlem Na Harfě 337/3,  190 00 Praha 9. Dále osobní údaje sdílíme za stejným účelem s společníkem společnosti Grenkeleasing s.r.o. - společností Grenke AG, se sídlem Neuer Markt 2, D-76352 Baden-Baden, Německá spolková republika.

 

 • Právním titulem pro sdílení těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR může být použit jako titul pro sdílení údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran a nemá přednost před zájmy nebo základními právy a základními svobodami subjektu údajů.

 

 • Zpracování dat úvěrovými společnostmi slouží také ke splnění zákonných povinností při provádění kontroly úvěruschopnosti zákazníků (§ 84 až 88 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).Výše uvedené úvěrové agentury zpracovávají obdržené údaje za účelem vytvoření profilu (hodnocení) a hodnocení bonity a solventnosti fyzických osob. Tyto informace poskytují dalším subjektům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku (případně i v jiných třetích zemích, za předpokladu, že existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany osobních údajů). Podrobné informace v souladu s článkem 14 GDPR týkající se činností prováděných úvěrovými agenturami naleznete v informacích o příslušné agentuře.

 

 • Kontrola a optimalizace postupů spojených se zjištěním požadavků pro účely přímého prodeje

 

 • Reklama nebo průzkum trhu a veřejného mínění

 

 • Uplatnění právních nároků a zpracování v rámci soudních sporů

 

 • Zajištění bezpečnosti IT a zabezpečení IT postupů v naší společnosti

 

 • Prevence a objasnění trestných činů

 

 • Bezpečnostní opatření pro budovy a zařízení (např. řízení přístupu)

 

 • Opatření pro řízení podniku a opatření k vývoji produktů a služeb

 

 • Zajištění kvality pro optimalizaci interních podnikových procesů

 

c. Zpracování na základě vašeho souhlasu (Článek 6(1a) GDPR)

 

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely (např. předávání údajů v rámci holdingu, vyhodnocení platebních transakcí za účelem marketingu), bude toto zpracování prováděno na základě souhlasu. Souhlas lze kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání souhlasu uděleného před vstupem GDPR v platnost, tj. 25. května 2018. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dotčených údajů na základě dalšího právního titulu.

 

d. Zpracování na základě zákonné povinnosti (Článek 6(1c) GDPR)

 

Vaše údaje jsou také zpracovávány na základě zákonných povinností vyplývajících z českého právního řádu (např. zákon o obchodních korporacích, zákon proti praní špinavých peněz, daňové zákony, zákon o účetnictví). Účely zpracování údajů v tomto případě zahrnují zejména  kontrolu bonity a solventnosti, potvrzení totožnosti a věku, předcházení podvodům a praní špinavých peněz, splnění kontrolních a oznamovacích požadavků stanovených daňovými zákony a posouzení a řízení rizik.

 

Z důvodu zákonných povinností (zákon o obchodních korporacích) a také z důvodu oprávněných zájmů v souvislosti s organizací a řádným provedením výročních valných hromad, zpracováváme také osobní údaje společníků, zástupců společníků a případně hostů na výroční valné hromadě společnosti Grenkeleasing s.r.o. (zejména jméno a kontaktní údaje). Zpracování těchto údajů je nezbytné pro účast společníků, zástupců společníků a možných hostů na výroční valné hromadě nebo pro konání analytických akcí. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonnými povinnostmi a poté vymazány.

 

4. Komu budou mé osobní údaje zpřístupněny?

 

Vaše údaje budou zpřístupněny zaměstnancům naší společnosti a to v rozsahu nezbytném pro splnění smluvních a zákonných povinností. Poskytovatelé některých služeb a zástupci mohou také za tímto účelem přijímat zpracovávat vaše osobní údaje. Jedná se o společnosti v oblasti finančních služeb, IT služeb, logistiky, tiskových služeb, telekomunikací, vymáhání pohledávek, poradenství, jakož i obchodu a marketingu.

 

Zpřístupnění údajů příjemcům mimo naši společnost je umožněno pouze pokud jsme povinni tak učinit zákonem nebo pokud nám k tomu dáte souhlas. Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů například:

 

 • Veřejné orgány a instituce (např. ČNB, finanční úřady, ECB, daňové a justiční orgány)  z titulu zákonné povinnosti.

 

 • Jiné úvěrové a finanční nebo obdobné instituce, se kterými sdílíme osobní údaje v průběhu našeho obchodního vztahu s vámi (v závislosti na smlouvě, např. korespondentské banky, úvěrové agentury).

 

 • Ostatní společnosti v holdingu nebo skupině, za účelem řízení rizik na základě zákonných nebo regulačních povinností.

 

5. Budou mé osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

 

Vaše údaje budou předávány do zemí, které nejsou členy Evropské Unie (“třetí země”) pouze pokud:

 

 • je to nutné pro uskutečnění vaší objednávky (např. platební příkaz),

 

 • je to zákonná povinnost (např. Upozornění dle daňové legislativy), nebo

 

 • jste dal výslovný souhlas.

 

6. Jak jsou mé údaje zpracovávány na webu?

 

Není-li uvedeno jinak, zpracováváme vaše údaje na našich webových stránkách pouze za účelem zpracování Vaši žádost (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo na základě oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

 

a. Využívané údaje

 

Při každém přístupu ke stránce nebo souboru se obecné údaje o přístupu automaticky ukládají do souboru v souladu s tímto postupem. Tyto údaje jsou uchovávány pouze pro systémové a statistické účely nebo v některých výjimečných případech jako důkaz spáchání trestné činnosti.

 

Uživatelské údaje používáme k vylepšení našich webových stránek a k prezentaci obsahu, který odráží vaše zájmy, na různých webových stránkách a na více koncových zařízeních. Žádné uživatelské údaje nejsou v rámci tohoto procesu kombinovány s osobními údaji. Údaje, které nám sami poskytnete budou v optimální míře během procesu ukládání také zálohovány. Totéž platí pro data uložená v našem systému. Z bezpečnostních důvodů ukládáme vaši IP adresu. Tento údaj je případně užíván na základě oprávněného zájmu.

 

Žádným způsobem neukládáme historii navštívených stránek. Údaje nejsou předávány třetím stranám ani jinak vyhodnocovány, pokud neexistuje zákonná povinnost tak učinit.

 

Konkrétně, v rámci každého požadavku jsou ukládány následující údaje:

 • Použité konečné zařízení
 • Název souboru, který navštěvujete
 • Datum a čas požadavku
 • Časové pásmo
 • Množství přenášených dat
 • Oznámení, zda byla požadavek úspěšný
 • Popis typu použitého webového prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Předchozí navštívená stránka
 • Poskytovatel
 • IP adresa uživatele

 

b. Kontaktní formuláře

 

Abychom vám mohli v rámci žádosti poskytnout co nejlepší radu prostřednictvím našich kontaktních formulářů, bude po dotazu na váš konkrétní zájem v horní části stránky identifikována příslušná společnost skupiny, která je nejvhodnější pro vaši žádost. Pokud nás budete kontaktovat (např. prostřednictvím kontaktních formulářů), určená společnost uloží vaše osobní údaje za účelem zpracování vaší žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a pro případ potřeby další korespondence. Pokud je uvedeno několik společností, budou vaše osobní údaje zpracovávat jako společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Další informace o společném zpracování získáte zasláním e-mailu na adresu [email protected].

 

Pokud výslovně souhlasíte s kontaktováním e-mailem, telefonicky nebo poštou (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) za užití kontaktního formuláře, udělujete souhlas společnosti Grenkeleasing s.r.o. vás v budoucnu telefonicky, e-mailem nebo poštou informovat o aktuálních produktech a službách ve vybrané kategorii služeb. Vaše data můžeme také uložit za účelem zaslání našeho newsletteru a dalších obchodních sdělení. Dále ukládáme vaši IP adresu a datum registrace, abychom mohli v případě pochybností prokázat udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení. Svůj souhlas se zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat nebo se odhlásit z odběru newsletteru kliknutím na odkaz v zápatí tohoto newsletteru.

 

Pokud neudělíte souhlas, budou vaše osobní údaje po zpracování vaší žádosti odstraněna. Z toho jsou vyloučena osobní údaje, pro které existují zákonné nebo další tituly zpracování.

 

V rámci našich kontaktních formulářů spolupracujeme s Eloquou, službou poskytovatele ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 nl Utrecht, Nizozemsko. Další informace o používání přípravku Eloqua naleznete v dalších poznámkách pod písm. g).

 

Pokud nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře), ukládáme vaše údaje pro účely zpracování vaší žádosti a také za účelem další komunikace. Po zpracování vašeho požadavku budou všechna data smazána. Toto nezahrnuje údaje, pro které existuje zákonný nebo jiný požadavek takové údaje uchovávat.

 

c. Registrace

 

Údaje poskytnuté při registraci použijeme k řádnému poskytování našich služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

Při registraci ukládáme následující údaje:

 

 • Emailová adresa,
 • Uživatelské jméno,
 • Heslo.

 

d. Newsletter

 

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) vás budeme informovat o novinkách prostřednictvím našeho newsletteru.

 

Pokud náš newsletter chcete odebírat, musíte poskytnout své jméno a e-mailovou adresu. Můžete také poskytnout další volitelné informace. Po zadání vaší e-mailové adresy od nás obdržíte potvrzovací e-mail, který obsahuje odkaz pro potvrzení vaší e-mailové adresy na který musíte kliknout.

 

Výše uvedené údaje budou zpracovávány pouze pro účely zasílání našeho newsletteru. Dále ukládáme vaši IP adresu a datum registrace, abychom mohli v případě pochybností prokázat udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení. Za účelem hodnocení úspěchu našeho newsletteru shromažďujeme údaje o tom, zda byl newsletter otevřen, kdy byl otevřen a na které odkazy kliknete.

 

Pro dodání našeho newsletteru spolupracujeme se službou Eloqua poskytovatele ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 nl Utrecht, Nizozemsko. Newslettery zasílané pomocí Eloquy používají technologie za účelem sledování chování uživatele. Tyto údaje používáme především k tomu, abychom zjistili, která témata vás zajímají, sledováním, zda jsou otevírány naše e-maily a na které odkazy kliknete. Tyto informace poté používáme ke zlepšení e-mailů, které vám zasíláme, a služeb, které poskytujeme, a k jejich propojení s existujícími informacemi o sledování nebo profilování. Pokud ve výchozím nastavení zakážete zobrazování obrázků v e-mailovém programu, znemožnit analýzu těchto údajů. V tomto případě se však newsletter nebude zobrazovat v plném rozsahu a možná nebudete moci využívat všechny funkce. Pokud obrázky zobrazujete ručně, dojde k výše uvedenému shromažďování údajů. Další informace o službých Eloqua naleznete v dalších poznámkách pod písm. g).

 

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz odhlášení ve spodní části e-mailu.

 

e. Použití cookies

 

aa) Obecné informace

 

Používáme soubory cookies, a to ke zlepšení výkonu a použitelnosti našich webových stránek. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Některé cookie budou  odstraněny na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (dočasné soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstanou na vašem konečném zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem rozpoznat váš prohlížeč znovu při příštím prohlížení (trvalé soubory cookie).

 

Soubory cookie neumožňují přístup k ostatním souborům v počítači nebo zjištění vaši e-mailové adresy.

 

bb) Použití cookies

 

Stejně jako většina webových stránek, které navštěvujete, i náš web používá soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí při jednorázových i opakovaných návštěvách webových stránek. To vám umožní rychle a snadno přepínat mezi weby, ukládat vaše konfigurace a využívat nástrojů třetích stran (například videa YouTube) na webu.

 

Cookies jsou umístěny buď na našem webu (cookies první strany), nebo na jiných webech, jejichž obsah se objeví na našem webu (cookies třetích stran). Tito poskytovatelé (například Facebook) mohou nastavit cookies, pokud jste přihlášeni na jejich stránky a navštivte naše webové stránky. Nemáme žádný vliv na nastavení souborů cookie těchto webových stránek třetích stran. Další informace o používání souborů cookie naleznete na webových stránkách předmětných třetích stran.

 

cc) Oprávněnost uložení souborů cookies

 

Povinné, funkční a statistické cookies jsou ukládány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) pro optimalizaci a design založený na potřebách našich webových stránek.

 

Cookies jsou ukládány pro marketingové účely na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tyto cookies jsou proto uloženy pouze v případě, že uživatel na webových stránkách souhlasí s uložením cookies.

 

dd) Deaktivace a odstranění cookies

 

Nastavení při první návštěvě webových stránek prostřednictvím oznámení o cookies bude uloženo. Zvolená nastavení lze kdykoli upravit v nastavení ochrany osobních údajů.

 

Nastavení ochrany osobních údajů

Zde můžete spravovat nastavení ochrany svých osobních údajů a nastavení tohoto webu. Shromažďujeme údaje o používání poskytované na základě souborů cookie, abychom neustále zlepšovali vaše zkušenosti s naším webem. Shromažďujeme a používáme tyto údaje pouze pro účely, pro které jste obdrželi Váš  souhlas.

 

Většina prohlížečů má nastavení, které umožňuje soubory cookie automaticky přijímat. Pokud je váš prohlížeč nastaven tímto standardním způsobem, všechny procesy ohledně souborů cookies proběhnou bez povšimnutí v pozadí. Toto nastavení však můžete kdykoliv změnit.

 

Můžete nastavit váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o zasílání souborů cookie a rozhodnout se individuálně o jejich přijetí, nebo v některých případech či obecně vyloučit přijímání souborů cookie.

 

Obecná námitka proti používání cookies pro marketingové nebo reklamní účely může být podána pro celou řadu služeb prostřednictvím webové stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo pro státy EU http://www.youronlinechoices.com/. Kromě toho lze vyloučit ukládání cookies jejich vypnutím v nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud omezíte přijímání souborů cookie, mohou být omezeny i některé funkce našeho webu.

Nastavení ochrany osobních údajů


Zavolejte nám

Spojte se s námi prostřednictvím

+420 221 501 711

Po - Pá 8:00 - 16:30

Název cookie
Účel cookie
Doba uložení
Relační nebo trvalé uložení

Bloomreach

Technické cookie pro vyrovnávač zatížení

Doba relace

Relační

One Trust

Společnost Onetrust používá soubory cookie k zaznamenání uživatelských nastavení pro soubory cookie a k povolení nebo zabránění sběru dat ze statistických nebo marketingových souborů cookie v závislosti na zaznamenaných preferencích uživatele.

12 měsíců

Trvalé

Funkční cookies

 

Funkční cookies umožňují webové stránce ukládat informace, které již byly zadány (například preferovaný jazyk), a poskytovat uživateli vylepšené a personalizované funkce. Funkční soubory cookie se používají například k povolení požadovaných funkcí, jako je například přehrávání videa. Tyto cookies shromažďují anonymizované informace; nemohou sledovat vaše pohyby na jiných webech.

Název cookie
Účel cookie
Doba uložení
Relační nebo trvalé uložení

Momentálně nejsou používány žádné funkční cookies.

Statistické cookies

 

Statistické cookies shromažďují informace o používání webu - například nejčastěji navštěvované stránky uživatele a informace o tom, zda uživatel při používání webu dostává chybové zprávy. Tyto soubory cookie neukládají informace, které umožňují identifikaci uživatele. Informace se shromažďují, a proto jsou pouze anonymně vyhodnocovány. Tyto soubory cookie se používají výhradně ke zlepšení výkonu webových stránek, a tím i uživatelského dojmu.

Název cookie
Účel cookie
Doba uložení
Relační nebo trvalé uložení

Piwik Pro

Piwik

Zasílání informací o zařízení a chování uživatele na webových stránkách do Piwik

30 minut - 1 rok

Relační i trvalé

Cookies pro marketingové účely

 

Cookies pro marketingové účely se používají k přehrávání cílených reklam relevantních pro uživatele a přizpůsobených jejich zájmům. Používají se také k omezení frekvence reklamy a měření účinnosti reklamních kampaní. Zaznamenají, zda jste navštívili web nebo ne. Tyto informace mohou být sdíleny s třetími stranami, například s inzerenty. Soubory cookie ke zlepšení cílení a reklamy jsou často spojeny s funkcemi stránek třetích stran.

 

 

Název cookie
Účel cookie
Doba uložení
Relační nebo trvalé uložení

Facebook

Tyto cookies umožňují behaviorální reklamu a analýzu Facebooku

2 roky

Trvalé

Instagram

Tyto cookies umožňují behaviorální reklamu a analýzu Instagramu

2 roky

Trvalé

Google Adwords

Tyto cookies umožňují behaviorální reklamu a analýzu Google Adwords

30 dní - 2 roky

Trvalé

LinkedIn

Tyto cookies umožňují behaviorální reklamu a analýzu LinkedIn

2 roky

Trvalé

Twitter

Tyto cookies umožňují behaviorální reklamu a analýzu Twitteru

2 roky

Trvalé

Bloomreach

Tyto cookies shromažďují informace, které se používají buď ke sledování zájmů našich zákazníků a ke zlepšení zkušeností na jejich webových stránkách, nebo nám pomáhají porozumět tomu, jak jsou naše produkty a služby využívány.

12 měsíců

Trvalé

Eloqua

Tyto cookies umožňují behaviorální reklamu a analýzu v kontextu e-mailového marketingu a měření účinnosti e-mailové reklamy. Sledování se provádí anonymně, dokud se uživatel pomocí formuláře neidentifikuje.

13 měsíců

Trvalé

e. Užití Piwik

 

Pokud poskytnete souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), použijeme software Piwik za účelem statistického vyhodnocení přístupu uživatelů.

 

Vaše IP adresa je před uložením zahashována. Společnost Piwik používá soubory cookie, které jsou uloženy v koncových zařízeních uživatelů, a umožňují analyzovat používání této služby online. Za tímto účelem mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily. Informace obsažené v souboru cookie o vašem používání této online služby jsou uloženy na našem serveru a nejsou předávány třetím stranám.

 

Svůj souhlas můžete odvolat tímto způsobem:

 

Nastavení ochrany osobních údajů

Zde se můžete rozhodnout, zda může být do vašeho prohlížeče vložen jedinečný soubor cookie pro analýzu webu, aby provozovatel webu mohl shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje. Pokud se chcete odhlásit, kliknutím na níže uvedený odkaz deaktivujete tento soubor cookie pro Piwik. Klikněte na tlačítko „Nastavení ochrany osobních údajů“ a deaktivujte „Statistické cookies“, abyste odvolali souhlas se shromažďování statistických údajů přes Piwik PRO.

Nastavení ochrany osobních údajů


g. Užití Eloqua

 

Služby Eloqua používáme ke shromažďování statistických údajů o používání našich webových stránek, k zasílání našich newsletterů a k optimalizaci našich služeb. Servery Eloqua dodavatele ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 nl Utrecht, Nizozemsko se nachází v EU.

 

Pokud jste souhlasili s používáním cookies pro marketingové účely, Eloqua použije odpovídající cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu (dále jen „chování uživatele“). Pokud jste již použili web který používá Eloqua, možná již máte Eloqua cookies. I když je tento soubor cookie nastaven na jiných webových stránkách, informace z vaší návštěvy našich webových stránek jsou viditelné pouze pro nás a nesdílejí se společností Oracle ani jinými uživateli systému Eloqua. Tento soubor cookie také nemůžeme použít k zaznamenávání nebo prohlížení informací o vašich návštěvách jiných webových stránek.

 

Pokud zadáte své osobní údaje (např. prostřednictvím kontaktního formuláře) během vaší návštěvy webových stránek, budou tato data zpracována s daty chování uživatele, abychom vám mohli nabídnout obsah na webových stránkách a v našem newsletteru, který je přizpůsoben vašim zájmům, a také abychom vám mohli zasílat zprávy a informace o naší společnosti nebo naší nabídce služeb na základě vašich údajů, které jsou přizpůsobeny vašim individuálním zájmům. Za tímto účelem je technicky nezbytné, abychom vaše získané a poskytnuté údaje zkombinovali do uživatelských profilů a vyhodnotili je pro výše uvedené účely. To se provádí interně a pouze pro výše uvedené účely.

 

Právním základem pro pseudonymní hodnocení používání našich webových stránek je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který nám můžete poskytnout při používání našich webových stránek.

 

Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou přeneseny na server a uloženy na tomto serveru. Naším jménem Eloqua používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu a k sestavování zpráv o chování na webu. Pokud chcete v budoucnu zabránit používání souborů Eloqua nebo vyhodnocení chování při používání vašeho zařízení, je to možné pomocí následujícího odkazu: Eloqua Opt-Out.

 

Další informace o ochraně dat v souvislosti s používáním Eloqua najdete zde: Zásady ochrany osobních údajů společnosti Oracle.

 

h. Integrace sociálních médií

 

V současné době používáme následující pluginy pro sociální média: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

 

Při návštěvě stránky, která obsahuje takový plug-in, se prohlížeč připojí k serverům poskytovatelů sociálních médií a poskytne informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho budou přenášeny údaje uvedené ve čl. 6 písm. a) těchto zásad, přičemž v případě Facebooku je podle příslušných poskytovatelů v Německu zaznamenán pouze anonymní IP. K tomu dochází bez ohledu na to, zda máte účet u tohoto poskytovatele plug-inu a nebo zda jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli zásuvných plug-inů, budou tato data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud kliknete na tlačítko, poskytovatel plug-inu také tyto informace uloží do vašeho uživatelského účtu a veřejně informuje vaše kontakty. Pokud nechcete, aby byl váš profil spojen s poskytovatelem plug-inu, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit.

 

Poskytovatel plug-inu ukládá tato data jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo přizpůsobeného designu webových stránek. Takové hodnocení je prováděno zejména (i pro nepřihlášené uživatele) za účelem prezentace reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů; musíte se obrátit na příslušného poskytovatele plug-inu, abyste je mohli uplatnit.

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvných plug-inů najdete v zásadách o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů, která naleznete níže. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení, které chrání vaše soukromí.

 

Adresy příslušných poskytovatelů a adres URL s jejich zásadami ochrany osobních údajů:

 

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, další informace o zpracování osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/help/186325668085084. Facebook se přihlásil do EU-US Privacy Shield (viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, další informace o zpracování osobních údajů: https://www.instagram.com/about/legal/privacy, https://www.facebook.com/ help / 186325668085084. Instagram se podrobil štítu EU-USA pro ochranu soukromí (viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/en/privacy. Twitter se podrobil štítu EU-USA pro ochranu soukromí (viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se přihlásil do EU-US Privacy Shield (viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

 

i. Integrate Google Maps

 

Integrujeme mapy služby "Google Maps" poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zpracovaná data mohou zahrnovat, ale nejsou omezena na IP adresy a lokalizační údaje  uživatelů, která však nejsou shromažďována bez jejich souhlasu (obvykle prováděna jako součást nastavení jejich mobilních zařízení). Pokud s použitím výslovně nesouhlasíte, je naším právním základem pro zpracování těchto údajů náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), abychom naše webové stránky provozovali tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Data mohou být zpracována také v USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

j. Integrace videí YouTube

 

aa) Zpracovávané údaje

Na naše webové stránky jsme vložili videa YouTube, která jsou hostována službou YouTube, ale lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou začleněny do „režimu rozšířené ochrany dat“, to znamená, že podle vlastního prohlášení YouTube neslouží přehrávání videa k personalizaci reklamy uživateli. Na to však nemáme vliv. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Za účelem zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našeho webu jsou videa zpočátku deaktivována a integrována do stránky pomocí tzv. „řešení na 2 kliknutí“. Tato integrace zajišťuje, že když vyvoláte podstránku našeho webu, která taková videa obsahuje, nebude navázáno spojení se servery YouTube. Teprve když videa aktivujete, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery YouTube.

Aktivací videa obdrží YouTube informaci, že jste vstoupili na odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho se přenášejí základní údaje jako IP adresa a časové razítko. To se děje bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na YouTube, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby vaše data byla přidružena k vašemu profilu YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube nebo Google, např. na https://about.google/contact-google/.

 

"Shromážděné informace jsou uloženy na serverech Google, také v USA jako nebezpečné třetí zemi. Pro tyto případy poskytovatel tvrdí, že si nastavil standard, který odpovídá bývalému štítu EU-US Privacy Shield, a zavázal se dodržovat se zákony o ochraně osobních údajů, které se vztahují na mezinárodní přenos dat. S YouTube jsme také dojednali tzv. standardní smluvní doložky, jejichž účelem je udržovat odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů službou YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Najdete zde také další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy.“

 

bb) Účely zpracování údajů

Údaje jsou zpracovávány a přenášeny za účelem integrace a zobrazování videí YouTube.

 

cc) Právní základ

Právním základem pro zobrazování videí je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a) DSGVO, tj. integrace probíhá pouze po vašem souhlasu.

 

dd) Doba skladování a možnosti ovládání

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro příslušný účel, nebo dokud jste nevznesli námitku proti uložení svých údajů nebo jste svůj souhlas neodvolali.

Pokud si nepřejete, aby YouTube zpracovávala údaje, můžete svůj souhlas v tomto ohledu odmítnout nebo odvolat. "

 

7. Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

 

Pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu, budou data o využití a registraci uložená u nás vymazána, jakmile již nebudou vyžadována pro zamýšlené použití a vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi správce.

 

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nutnou ke splnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. Berte prosím na vědomí, že smluvní vztah s naší společností je ve své podstatě dlouhodobý závazek, jež obvykle trvá několik let. Pokud již nejsou údaje pro plnění smluvních nebo zákonných povinností vyžadovány, jsou pravidelně vymazávány, ledaže je nezbytné jejich - dočasné - další zpracování, a to pro tyto účely:

 • Plnění obchodních a daňových povinností: zákon o obchodních korporacích, daňové zákony, bankovní zákony, zákon proti praní špinavých peněz a zákon o obchodování s cennými papíry. Lhůty pro uchovávání a dokumentaci jsou pět až deset let.
 • Uchovávání důkazů v rámci zákonných lhůt. Dle občanského zákona je běžná promlčecí doba 3 roky, avšak tato lhůta se může lišit dle specifického případu.

 

8. Jaká mám práva?

 

Jako subjekt údajů máte právo na:

 

 • přístup dle Článku 15 GDPR,
 • opravu dle Článku 16 GDPR,
 • výmaz dle Článku 17 GDPR,
 • omezení zpracování dle Článku 18 GDPR,
 • vznešení námitky dle Článku 21 GDPR, a
 • přenositelnost údajů dle Článku 20 GDPR.

 

Dále máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu (dle Článku 77 GDPR).

 

Dále můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. To platí i pro odvolání souhlasů udělených před vstupem GDPR v platnost, tj. 25. květen 2018. Odvolání souhlasu se nevztahuje na již provedené a dokončené zpracování osobních údajů.

 

9. Musím své osobní údaje poskytnout?

 

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění s tím spojených smluvních nebo zákonných povinností. Bez těchto údajů nebudeme schopni s vámi řádným způsobem uzavřít smlouvu.

 

Zákon proti praní špinavých peněz zakládá povinnost dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy identifikovat každou osobu, což vyžaduje ověření identity pomocí dokladu totožnosti, a zaznamenání celého jména, data narození, státní příslušnosti, adresy trvalého pobytu a čísla dokladu totožnosti. Pokud potřebnou součinnost neposkytnete a neumožníte splnit naši zákonnou povinnost, nemůžeme vám poskytnout naše služby.

 

10. Do jaké míry je vaše rozhodování automatizováno?

 

Naše rozhodování ve vztahu k uzavření smluvního vztahu není vykonáváno prostřednictvím automatizovaného individuálního rozhodování ve smyslu Článku 22 GDPR. Použijeme-li tento postup v jednotlivých případech, poskytneme vám o tom dodatečné informace.

 

11. Provádíte profilování?

 

V některých případech automatizujeme zpracování osobních údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů subjektů údajů (profilování). Profilování používáme například v následujících případech:

 

 • boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a trestné činnosti, která ohrožuje zájmy společnosti;
 • použití nástrojů k posouzení poskytování cílených informací a asistence s produkty, které nám umožňují komunikovat a inzerovat (včetně průzkumu trhu a veřejného mínění) způsobem, který splňuje vaše potřeby;
 • hodnocení bonity, solventnosti a důvěryhodnosti procesem, který poskytuje údaje o pravděpodobnosti toho, že zákazník splní své platební povinnosti v souladu se smlouvou. Tento proces bere v potaz příjem, výdaje, stávající závazky, zaměstnání, délku smluvního vztahu, zkušeností z předchozích obchodních vztahů, splácení předchozích půjček, stejně jako informace od úvěrových agentur. Hodnocení je založeno na akreditovaném matematickém statistickém postupu, který byl řádně testován. Takto vyvozené hodnocení je použito při rozhodování o prodeji produktu a jsou zahrnuty do běžných postupů řízení rizik.
info

Právo na vznešení námitky dle Článku 21 GDPR

 

1. Právo na vznešení námitky v individuálních případech

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

 

Osobní údaje dále nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

2. Právo na vznešení námitky v případě přímého marketingu

 

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

Pokud uplatníte vaše právo na vznešení námitky, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat za účelem přímého marketingu.

 

Uplatnit toto právo je možné jakoukoli formu, ale preferovaně písemnou nebo elektronickou formou na:

 

GRENKELEASING s.r.o.

K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů

IČ: 45807655

Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Email: [email protected]